Αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας

Αντικατάσταση Άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας λόγω Απώλειας - Φθοράς - Κλοπής.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση
    1. Έχω χάσει - μου έχει κλαπεί η άδεια του με αριθμό κυκλοφορίας ............................. Ε.Ι.Χ ή Δ.Ι.Χ
    2. Ότι η άδεια οδήγησης του, δεν παρακρατείται από καμία δημόσια αρχή ή ασφαλιστικό φορέα της Ελλάδας ή άλλης χώρας / μέλους της Ε.Ε.

Παρατηρήσεις

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
  • Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
  • Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή).

Προϋποθέσεις

Εάν ο κάτοχος του οχήματος είναι ΟΕ ή EE, απαιτείται αντίγραφο καταστατικού με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση. Εάν ο κάτοχος του οχήματος είναι ΕΠΕ ή ΑΕ απαιτείται ΦΕΚ συστάσεως και ανακοινώσεως μελών του Δ.Σ με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.