Αντικατάσταση Πινακίδων Κυκλοφορίας αυτοκινήτου λόγω απώλειας φθοράς ή κλοπής

Αντικατάσταση Πινακίδων Κυκλοφορίας αυτοκινήτου λόγω απώλειας φθοράς ή κλοπής.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
  2. Τριπλότυπο είσπραξης από ΔΟΥ 30€, όταν πρόκειται για πρώτη αντικατάσταση, 60€ όταν πρόκειται για δεύτερη κ.τ.λ.
  3. Βεβαίωση Αστυνομικής Αρχής ότι δηλώθηκε η απώλεια ή η κλοπή των πινακίδων κατά περίπτωση.
  4. Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας εάν το όχημα έχει εφοδιαστεί με τέτοιο έντυπο.
  5. Καταστατικό και Δ.Σ εφόσον πρόκειται για ΟΕ, EE, ΕΠΕ και ΑΕ.

Παρατηρήσεις

Σε περίπτωση που η υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών γίνεται από άλλο πρόσωπο απαιτούνται επίσης:
  • Θεώρηση γνησίου υπογραφής στην υποβαλλόμενη αίτηση και υπεύθυνη δήλωση από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.
  • Εξουσιοδότηση (με θεώρηση υπογραφής από την Αστυνομία ή οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή).