Φορτηγό Γ+Ε

Άδεια οδήγησης για οχήματα με ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος 7,5 τόνους, ή Γ'+Ε' οποιουδήποτε βάρους.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση
 2. Αίτηση εκτύπωσης
 3. 4 Φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 4. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριου και άδεια παραμονής
 5. Φωτοτυπία διπλώματος
 6. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
 7. Αποδεικτικό απο την Δ.Ο.Υ. για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμου υπέρ τρίτων αξίας 108,15€.
 • Παράβολο από την εφορία των 50€.
 • Παράβολο των 30€ από την εφορία.
 • Παράβολο των 10€ από την Εφορία, για κάθε προγραμματισμό εξέτασης .
 • ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • 8 Ώρες πρακτικά μαθήματα

  Παρατηρήσεις  

  Στους γιατρούς θα χρειαστείτε το βιβλιάριο υγείας σας και 2 φωτογραφίες
  Καθώς επίσης χρειάζονται οι παρακάτω εξετάσεις:
  • Αίματος
  • Ουρίας, Ζακχάρου
  • Καρδιογράφημα
  • Άκτινογραφία θώρακος

  Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά ιατρών, όταν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος επαγγελματικής άδειας οδήγησης.

  Προϋποθέσεις  

  Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β' κατηγορίας ερασιτεχνική.
  Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης οχημάτων με ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος κατώτερο ή ίσο με 7,5 τόνους ή το 21ο έτος της ηλικίας του για άδεια οδήγησης οχημάτων οποιουδήποτε βάρους. Άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ΄+Ε΄, για οχήματα οποιουδήποτε βάρους, χορηγείται και σε πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων, το οποίο έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία ή Λιχτενστάιν.
  Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φοιτητής πρέπει να διαμένει αποδεδειγμένα τουλάχιστον τρία (3) χρόνια στην χώρα μας πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα. Αυτό αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης από σχολείο μέσης εκπαίδευσης (Λύκειο) ή φωτοαντίγραφου προηγούμενων αδειών παραμονής ή οποιαδήποτε επίσημου έγγραφου που να αποδεικνύεται η παραμονή του ενδιαφερόμενου επί τριετία πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης της Ε.Ε. απαιτείται απόδειξη της σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας επί διαστήματος έξι (6) μηνών τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά κατά το τελευταίο 12μήνο.