Φορτηγό C' Κατηγορία

Άδεια οδήγησης κατηγορίας C: Δικαίωμα οδήγησης για αυτοκίνητο μεταφοράς εμπορευμάτων (Φορτηγό) μάζας από 3.500 Kg και έως 8 θέσεων εκτός του οδηγού. Επιτρέπεται ο συνδυασμός του, με ρυμουλκούμενο μάζας έως 750 Kg.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. 4 Έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 2. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση
 3. Αίτηση εκτύπωσης
 4. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριου και άδεια παραμονής
 5. Φωτοτυπία διπλώματος
 6. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
 • e-παράβολο των 50€.
 • e-παράβολο των 30€.
 • e-παράβολο των 108,15€.
 • e-παράβολο των 10€ για κάθε προγραμματισμό εξετάσεων.
 • e-παράβολο των 20€ για κάθε προγραμματισμό εξετάσεων σε περίπτωση επιθυμίας χορήγησης μαζί με Π.Ε.Ι.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • 15 Ώρες πρακτικά μαθήματα
 • 15 Ώρες θεωρητικά μαθήματα

Παρατηρήσεις  

Στους γιατρούς θα χρειαστείτε το βιβλιάριο υγείας σας, 2 φωτογραφίες και αμοιβή ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το δημόσιο γιατρών .
Καθώς επίσης χρειάζονται οι παρακάτω εξετάσεις:
 • Αίματος
 • Ουρίας, Ζακχάρου
 • Καρδιογράφημα
 • Άκτινογραφία θώρακος

Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά ιατρών, όταν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος ισχύουσας επαγγελματικής άδειας οδήγησης.

Προϋποθέσεις  

Ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση της άδειας οδήγησης πρέπει:
Να έχει συμπληρώσει την ηλικία:
α) των 18 ετών για την κατηγορία C1. Δικαίωμα οδήγησης για αυτοκίνητο μεταφοράς εμπορευμάτων (φορτηγό) μάζας από 3.500kg έως 7.500kg και έως 8 θέσεων εκτός του οδηγού. Επιτρέπεται ο συνδυασμός του, με ρυμουλκούμενο μάζας έως 750kg.
β) των 21 ετών για την κατηγορία C. Άδεια οδήγησης κατηγορίας C χορηγείται και σε πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον ζητούν ή κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων, το οποίο έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από κράτη Νορβηγία, Ισλανδία ή Λιχτενστάιν.
Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β' κατηγορίας ερασιτεχνική.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φοιτητής πρέπει να διαμένει αποδεδειγμένα τουλάχιστον τρία (3) χρόνια στην χώρα μας πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα. Αυτό αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης από σχολείο μέσης εκπαίδευσης (Λύκειο) ή φωτοαντίγραφου προηγούμενων αδειών παραμονής ή οποιαδήποτε επίσημου έγγραφου που να αποδεικνύεται η παραμονή του ενδιαφερόμενου επί τριετία πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης της Ε.Ε. απαιτείται απόδειξη της σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας επί διαστήματος έξι (6) μηνών τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά κατά το τελευταίο 12μήνο.

ΤΕΣΤ Θεωρητικών Εξετάσεων

ΒΙΒΛΙΑ θεωρητικής εκπαίδευσης