Λεωφορείο D/D1 Κατηγορία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D: Δικαίωμα οδήγησης για αυτοκίνητο μεταφοράς επιβατών (λεωφορείο) άνω των 8 θέσεων εκτός του οδηγού. Επιτρέπεται ο συνδυασμός του, με με δυνατότητα έλξεως ελαφρού ρυμουλκούμενου έως 750 kgr. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D1: Δικαίωμα οδήγησης για αυτοκίνητο μεταφοράς επιβατών (λεωφορείο) έως 16 θέσεων εκτός του οδηγού και μεγίστου μήκους 8m. Επιτρέπεται ο συνδυασμός του, με ρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει τα 750kg.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. 2 Έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας (και τις δύο όψεις) ή διαβατήριου και άδειας παραμονής (σε ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες)
 3. Φωτοτυπία διπλώματος(και τις δύο όψεις)
 4. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση (επικυρωμένη μέσω ΚΕΠ ή TAXIS)
 5. Αίτηση εκτύπωσης (επικυρωμένη μέσω ΚΕΠ ή TAXIS)
 6. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο
 7. e-παράβολα με κωδικούς:
 • 20 - 60€ Αρχικής χορήγησης/επέκτασης
 • 35 - 138,15€(30€+108,15€) Ενοποιημένο επέκτασης σε επαγγελματικό
 • 2037 - 15€ για κάθε προγραμματισμό θεωρητικής εξετάσης λεωφορείου
 • 2038 - 15€ για κάθε προγραμματισμό πρακτικής εξετάσης λεωφορείου
 • 26 - 20€ για κάθε προγραμματισμό θεωρητικής εξέτασης ΠΕΙ σε περίπτωση επιθυμίας μαζί με Π.Ε.Ι.
 • 27 - 20€ για κάθε προγραμματισμό πρακτικής εξέτασης ΠΕΙ σε περίπτωση επιθυμίας μαζί με Π.Ε.Ι.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • 15 Ώρες (45') πρακτικά μαθήματα
 • 15 Ώρες (45') θεωρητικά μαθήματα
 • Εάν είναι κάτοχος C κατηγορίας τότε θα κάνει 6 ώρες (45') πρακτικά μαθήματα, και 6 ώρες (45') θεωρητικά μαθήματα .

Παρατηρήσεις  

Στους γιατρούς θα χρειαστείτε τον ΑΜΚΑ σας καθώς επίσης χρειάζονται οι παρακάτω εξετάσεις:
 • Αίματος
 • Ουρίας, Ζακχάρου
 • Καρδιογράφημα
 • Άκτινογραφία θώρακος

Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά ιατρών, όταν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος επαγγελματικής άδειας οδήγησης.

Προϋποθέσεις  

Ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση της άδειας οδήγησης πρέπει:
Να έχει συμπληρώσει την ηλικία:
α) των 21 ετών για την κατηγορία D1.
β) των 24 ετών για την κατηγορία D. Άδεια οδήγησης κατηγορίας D χορηγείται και σε πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον ζητούν ή κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) οδηγού οχημάτων μεταφοράς επιβατών, το οποίο έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από κράτη Νορβηγία, Ισλανδία ή Λιχτενστάιν.
Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β' κατηγορίας ερασιτεχνική.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή εάν είναι ξένος υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον έξι(6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φοιτητής πρέπει να διαμένει αποδεδειγμένα τουλάχιστον τρία (3) χρόνια στην χώρα μας πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα. Αυτό αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης από σχολείο μέσης εκπαίδευσης (Λύκειο) ή φωτοαντίγραφου προηγούμενων αδειών παραμονής ή οποιαδήποτε επίσημου έγγραφου που να αποδεικνύεται η παραμονή του ενδιαφερόμενου επί τριετία πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης της Ε.Ε. απαιτείται απόδειξη της σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας επί διαστήματος έξι (6) μηνών τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά κατά το τελευταίο 12μήνο.

ΤΕΣΤ Θεωρητικών Εξετάσεων

ΒΙΒΛΙΑ θεωρητικής εκπαίδευσης