Νταλίκα CE Κατηγορία

Δικαίωμα οδήγησης για: Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση
  2. Αίτηση εκτύπωσης
  3. 2 Έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  4. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριου και άδεια παραμονής
  5. Φωτοτυπία διπλώματος (και τις δύο όψεις)
  • e-παράβολο των 108,15€
  • e-παράβολο των 30€
  • e-παράβολο των 10€ για τον προγραμματισμό της πρακτικής εξέτασης .

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • 10 Ώρες πρακτικά μαθήματα

Προϋποθέσεις  

Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του με Π.Ε.Ι(Κωδικός 95). Ενώ, χωρίς Π.Ε.Ι. θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φοιτητής πρέπει να διαμένει αποδεδειγμένα τουλάχιστον τρία (3) χρόνια στην χώρα μας πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα. Αυτό αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης από σχολείο μέσης εκπαίδευσης (Λύκειο) ή φωτοαντίγραφου προηγούμενων αδειών παραμονής ή οποιαδήποτε επίσημου έγγραφου που να αποδεικνύεται η παραμονή του ενδιαφερόμενου επί τριετία πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης της Ε.Ε. απαιτείται απόδειξη της σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας επί διαστήματος έξι (6) μηνών τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά κατά το τελευταίο 12μήνο.
Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης τουλάχιστον C κατηγορίας.