ΠΕΙ

Η πιστοποίηση επαγγελματικής ικανότητας είναι η διαδικασία επικαιροποίησης οδηγικών γνώσεων.

 • Εάν η άδεια οδήγησης είναι ΜΕΧΡΙ 10-09-2008, για να αποκτήσετε τον ΚΩΔΙΚΟ 95 , υποχρεούστε από το νόμο να παρακολουθήσετε 35 ώρες θεωρητικής κατάρτισης ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.
 • Εάν η άδεια οδήγησης είναι ΑΠΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 10/09/2008 , για να αποκτήσετε τον ΚΩΔΙΚΟ 95 ,πρέπει να δώσετε εξετάσεις: ΓΡΑΠΤΑ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ - ΠΟΡΕΙΑ
 • Χορήγηση ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων για κάτοχο άδειας C1 ή C ή C1+CE ή C+CΕ

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση
  2. Αίτηση εκτύπωσης
  3. 2 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  4. Α.Φ.Μ.
  5. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριου και άδεια παραμονής
  6. Φωτοτυπία διπλώματος(και τις δύο όψεις)
  • e-παράβολο των 30€.
  • e-παράβολο των 20€ για κάθε προγραμματισμό εξέτασης.

  ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

  • Τουλάχιστον 30 λεπτά προφορική εξέταση
  • Τουλάχιστον 90 λεπτά πρακτική οδήγηση

  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΙ

  Η διαδικασία εξέτασης περιλαμβάνει δύο δοκιμασίες:

  • Ένα ερωτηματολόγιο με 60 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι 150 λεπτά. (60%)
  • Δύο μελέτες περιπτώσεων, το σύστημα επιλέγει τυχαία από την βάση των εγχειριδίων των ΠΕΙ προκειμένου να επεξεργαστεί - αξιολογήσει γραπτώς ο υποψήφιος. Η χρονική διάρκεια είναι 90 λεπτά. (40%)

  Η βαθμολογία των γραπτών προέρχεται κατά 60% από το ερωτηματολόγιο και 40% από τις μελέτες των περιπτώσεων.

  Κάθε σωστή ερώτηση βαθμολογείται με μία (1) μονάδα και κάθε σωστή (πλήρης) ανάπτυξη μελέτης περίπτωσης βαθμολογείται με (20) μονάδες.

  Χορήγηση ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών για κάτοχο άδειας D1 ή D ή D1+DΕ ή D+DΕ

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση
  2. Αίτηση εκτύπωσης
  3. Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  4. Α.Φ.Μ.
  5. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριου και άδεια παραμονής
  6. Φωτοτυπία διπλώματος (και τις δύο όψεις)
  • e-παράβολο των 30€.
  • e-παράβολο των 20€ για κάθε προγραμματισμό εξέτασης.

  ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

  • Τουλάχιστον 30 λεπτά προφορική εξέταση
  • Τουλάχιστον 90 λεπτά πρακτική οδήγηση

  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΙ

  Η διαδικασία εξέτασης περιλαμβάνει δύο δοκιμασίες:

  • Ένα ερωτηματολόγιο με 60 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι 150 λεπτά. (60%)
  • Δύο μελέτες περιπτώσεων, το σύστημα επιλέγει τυχαία από την βάση των εγχειριδίων των ΠΕΙ προκειμένου να επεξεργαστεί - αξιολογήσει γραπτώς ο υποψήφιος. Η χρονική διάρκεια είναι 90 λεπτά. (40%)

  Η βαθμολογία των γραπτών προέρχεται κατά 60% από το ερωτηματολόγιο και 40% από τις μελέτες των περιπτώσεων.

  Κάθε σωστή ερώτηση βαθμολογείται με μια (1) μονάδα και κάθε σωστή (πλήρης) ανάπτυξη μελέτης περίπτωσης βαθμολογείται με (20) μονάδες.

  Παρατηρήσεις  

  Τα πιστοποιητικά ΠΕΙ έχουν 5ετή διάρκεια. Οι οδηγοί οχημάτων των κατηγοριών D, D1, D+DΕ οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης μέχρι 9 Σεπτεμβρίου 2008 απαλλάσσονται μέχρι 9 Σεπτεμβρίου 2013 Οι οδηγοί οχημάτων των κατηγοριών C, C+CΕ οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης μέχρι 9 Σεπτεμβρίου 2009 απαλλάσσονται μέχρι 9 Σεπτεμβρίου 2014 Μετά το πέρας των ημερομηνιών οι συγκεκριμένοι οδηγοί οφείλουν να κατέχουν ΠΕΙ περιοδικής κατάρτισης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόκτησης ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης. Μετά την παρέλευση 5ετίας απο την κτήση ΠΕΙ, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν μαθήματα περιοδικής κατάρτισης
  • Περιοδική κατάρτιση: Σεμινάρια 35 ωρών

  Προϋποθέσεις  

  Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
  Για ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης C1 ή C ή C1+CΕ
  Για ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης D1 ή D ή D1+DΕ
  Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φοιτητής πρέπει να διαμένει αποδεδειγμένα τουλάχιστον τρία (3) χρόνια στην χώρα μας πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα. Αυτό αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης από σχολείο μέσης εκπαίδευσης (Λύκειο) ή φωτοαντίγραφου προηγούμενων αδειών παραμονής ή οποιαδήποτε επίσημου έγγραφου που να αποδεικνύεται η παραμονή του ενδιαφερόμενου επί τριετία πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης της Ε.Ε. απαιτείται απόδειξη της σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας επί διαστήματος έξι (6) μηνών τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά κατά το τελευταίο 12μήνο.