ΤΑΞΙ

Χορήγηση ή ανανέωση ή επέκταση ειδικής άδειας Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ)

Εάν η άδεια οδήγησης είναι επαγγελματική

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

 1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση
 2. Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριου και άδεια παραμονής
 4. Φωτοτυπία διπλώματος(και τις δύο όψεις)
 5. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας τουλάχιστον ειδικού επαγγελματικού σκοπού- Επίπεδο Α2 (εφόσον ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος).
 6. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή βεβαίωση αντιστοιχίας τίτλου σπουδών ξένου σχολείου στο εξωτερικό (εφόσον ο αιτών είναι Έλληνας υπήκοος).
 • e-παράβολο των 50€.
 • e-παράβολο των 20€ για τη συμμετοχή του στην ειδική θεωρητική εξέταση Ε.Δ.Χ.

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Α Βοήθειες
 • Κανονισμός
 • Τεχνικά θέματα
 • Τοπικά θέματα

Εάν η άδεια οδήγησης είναι ερασιτεχνική

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

 1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση
 2. Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριου και άδεια παραμονής
 4. Φωτοτυπία διπλώματος
 5. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
 6. Ποινικό Μητρώο γενικής χρήσης, το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
 7. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας τουλάχιστον ειδικού επαγγελματικού σκοπού- Επίπεδο Α2 (εφόσον ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος).
 8. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή βεβαίωση αντιστοιχίας τίτλου σπουδών ξένου σχολείου στο εξωτερικό (εφόσον ο αιτών είναι Έλληνας υπήκοος).
 • e-παράβολο των 50€.
 • e-παράβολο των 20€ για τη συμμετοχή του στην ειδική θεωρητική εξέταση Ε.Δ.Χ.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Ακτινογραφία θώρακος
 • Καρδιογράφημα
 • Γενική αίματος,ουρίας,ζαχάρου

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • A Βοήθειες
 • Κανονισμός
 • Τεχνικά θέματα
 • Τοπικά θέματα

Δικαιολογητικά για ανανέωση

 1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριου και άδεια παραμονής
 3. Φωτοτυπία διπλώματος.(και τις δύο όψεις)
 4. Ποινικό Μητρώο γενικής χρήσης, το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
 5. Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ.(πρωτότυπη)
 6. 1 έγχρωμη πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας.
 • e-παράβολο των 50€.Αν έχει παρέλθει εξάμηνο από την λήξη της ισχύος της, το παράβολο είναι πενταπλάσιο, δηλαδή 250€.

Δικαιολογητικά για επέκταση

Εφόσον η ειδική άδεια Ε.Δ.Χ. (TAXI) είναι σε ισχύ, τότε απαιτούνται:

 1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση
 2. Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο σε ισχύ.
 3. Ισχύουσα άδεια οδήγησης και φωτοτυπία αυτής.
 4. Ειδική άδεια οδήγησης TAXI και φωτοτυπία αυτής.
 5. Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
 • e-παράβολο των 30€.

Παρατηρήσεις  

Η ειδική άδεια οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να οδηγεί Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο μέσα στα διοικητικά όρια της ίδιας αυτής Περιφερειακής Ενότητας που τη χορήγησε.
Στους γιατρούς θα χρειαστείτε το βιβλιάριο υγείας σας,2 φωτογραφίες και αμοιβή ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το δημόσιο γιατρών.
Καθώς επίσης χρειάζονται οι παρακάτω εξετάσεις:
 • Αίματος
 • Ουρίας, Ζακχάρου
 • Καρδιογράφημα
 • Άκτινογραφία θώρακος
Το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Η βεβαίωση αντιστοιχίας τίτλων σπουδών ξένου σχολείου στο εξωτερικό χορηγείται από τη Δ/νση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και από τις οικείες Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση.
Απαιτείται ο υποψήφιος να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του Δημόσιου Τομέα του Ν 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α') όπως ισχύει κάθε φορά. Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή από το Δημόσιο. Να μην έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας, με φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου.
Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για ένα από τα αδικήματα του άρθρου 17 του Ν 3109/03, δηλαδή για συγκρότηση ή ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξη, κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων, δωροδοκία, ανθρωποκτονία με πρόθεση, ληστεία, αρπαγή, βιασμό, κατάχρηση σε ασέλγεια, αποπλάνηση παίδων, διευκόλυνση ακολασίας άλλων, πορνογραφία ανηλίκων, μαστροπεία, εκμετάλλευση πόρνης, σωματεμπορία, ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπή, υπεξαίρεση, εκβίαση, απάτη, απιστία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορία και χρήση ναρκωτικών, παράβαση του νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών και λιποταξίας, παράνομης απασχόλησης εργαζομένων.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φοιτητής πρέπει να διαμένει αποδεδειγμένα τουλάχιστον τρία (3) χρόνια στην χώρα μας πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα. Αυτό αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης από σχολείο μέσης εκπαίδευσης (Λύκειο) ή φωτοαντίγραφου προηγούμενων αδειών παραμονής ή οποιαδήποτε επίσημου έγγραφου που να αποδεικνύεται η παραμονή του ενδιαφερόμενου επί τριετία πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης της Ε.Ε. απαιτείται απόδειξη της σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας επί διαστήματος έξι (6) μηνών τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά κατά το τελευταίο 12μήνο.
Να κατέχει ήδη άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον κατηγορίας Β΄ για ελάχιστο διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης.