Επέκταση σε κατηγορία Δ' & ΠΕΙ

Επέκταση Άδειας Ικανότητας Οδηγού στην κατηγορία Δ' και ταυτόχρονη χορήγηση ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων (Αρχική Επιμόρφωση).


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση
 2. Αίτηση εκτύπωσης
 3. 4 Φωτογραφίες διαβατηρίου
 4. Α.Φ.Μ.
 5. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριου και άδεια παραμονής
 6. Φωτοτυπία διπλώματος
 7. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
 8. Αποδεικτικό απο την Δ.Ο.Υ. για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμου υπέρ τρίτων αξίας 108,15€.
 • Παράβολο από την Εφορία των 50€.
 • Παράβολο των 30€ από την Εφορία.
 • Παράβολο των 70€ από την Εφορία.

Παρατηρήσεις

Στους γιατρούς θα χρειαστείτε το βιβλιάριο υγείας σας και 2 φωτογραφίες.
Εάν δεν έχετε βιβλιάριο υγείας, χρειάζονται οι παρακάτω εξετάσεις:
 • Αίματος
 • Ουρίας, Ζακχάρου
 • Καρδιογράφημα
 • Άκτινογραφία θώρακος

Προϋποθέσεις

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φοιτητής πρέπει να διαμένει αποδεδειγμένα τουλάχιστον τρία (3) χρόνια στην χώρα μας πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα. Αυτό αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης από σχολείο μέσης εκπαίδευσης (Λύκειο) ή φωτοαντίγραφου προηγούμενων αδειών παραμονής ή οποιαδήποτε επίσημου έγγραφου που να αποδεικνύεται η παραμονή του ενδιαφερόμενου επί τριετία πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης της Ε.Ε. απαιτείται απόδειξη της σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας επί διαστήματος έξι (6) μηνών τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά κατά το τελευταίο 12μήνο.
Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β' κατηγορίας ερασιτεχνική.