Β' Ερασιτεχνικό

ΓIA ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ.

Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει δίπλωμα μηχανής

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση
  1. Ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα
  2. Ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους Ε.Ε.
  3. Α.Φ.Μ. (προσωπικό)
 2. Αίτηση εκτύπωσης
 3. 4 Έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 4. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριου και άδειας παραμονής
 5. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
 • e-παράβολο των 50€
 • e-παράβολο των 30€
 • e-παράβολο των 18€.
 • e-παράβολο των 10€ για κάθε προγραμματισμό εξετάσεων .

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • 25 Ώρες πρακτικά μαθήματα
 • 21 Ώρες θεωρητικά μαθήματα

Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει δίπλωμα μηχανής

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση
  1. Ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα
  2. Ότι δεν κατέχει άλλη άδεια αδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους Ε.Ε.
  3. Α.Φ.Μ. (προσωπικό)
 2. Αίτηση εκτύπωσης
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριου και άδειας παραμονής
 4. Φωτοτυπία διπλώματος
 5. 2 Έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • e-παράβολο των 30€.
 • e-παράβολο των 27,02€.
 • e-παράβολο των 10€ για τον προγραμματισμό πρακτικής εξέτασης.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • 18 Ώρες πρακτικά μαθήματα

Παρατηρήσεις  

Στους γιατρούς θα χρειαστείτε το βιβλιάριο υγείας σας, 2 φωτογραφίες και αμοιβή ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το δημόσιο γιατρών.
Εάν δεν έχετε βιβλιάριο υγείας, χρειάζονται οι παρακάτω εξετάσεις:
 • Αίματος
 • Ουρίας, Ζακχάρου
 • Καρδιογράφημα
 • Άκτινογραφία θώρακος

Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά ιατρών, όταν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης.

Δικαίωμα οδήγησης για:
 • Αυτοκίνητo μάζας έως 3.500 kg και έως 8 θέσεων εκτός του οδηγού. Επιτρέπεται ο συνδυασμός του, με ρυμουλκούμενο μάζας έως 750 kg
 • Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας Β με ρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει τα 750 kg και υπό την προϋπόθεση ότι η μάζα του συνδυασμού αυτού δεν υπερβαίνει τα 3.500 kg
 • Τετράκυκλο, εκτός του ελαφρού τετρακύκλου, μάζας κενού οχήματος έως 400 kg (ή 550 kg στη περίπτωση οχήματος για τη μεταφορά εμπορευμάτων) μη συμπεριλαμβανομένης της μάζας των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων και του οποίου η μέγιστη ισχύς του κινητήρα δεν υπερβαίνει τα 15 kW

Προϋποθέσεις  

Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φοιτητής απαιτείται απόδειξη της σπουδαστικής του ιδιότητας για διάστημα έξι (6) μηνών τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο. Αυτό αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης από τη σχολή φοίτησης ή φωτοαντίγραφου προηγούμενων αδειών παραμονής.

ΤΕΣΤ Θεωρητικών Εξετάσεων

ΒΙΒΛΙΑ θεωρητικής εκπαίδευσης