Ταυτόχρονη κατάθεση Β' Ερασιτεχνικό και A-A1 MΟΤΟ

Ταυτόχρονη κατάθεση Β' Ερασιτεχνικό και MΟΤΟ


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. 3 Έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 2. 2 Αίτησεις - Υπεύθυνες δήλωσεις (επικυρωμένες μέσω TAXIS ή ΚΕΠ)
  1. Ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα
  2. Ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους Ε.Ε.
  3. Α.Φ.Μ. (προσωπικό)
 3. Αίτηση εκτύπωσης
 4. 2 Φωτοτυπίες ταυτότητας ή διαβατήριου και άδεια παραμονής (σε ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες)
 5. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο
 6. e-paravola με κωδικούς:
 • 20 - 60€ Αρχικής χορήγησης ερασιτεχνικού
 • 32 - 48€ (30€+18€) Ενοποιημένο αρχικής χορήγησης ερασιτεχνικού
 • 62 - 27.02€ Επέκτασης ερασιτεχνικού
 • 2037 - 15€ για τον προγραμματισμό θεωρητικής εξέτασης
 • 2038 - 15€ για τον προγραμματισμό πρακτικής εξέτασης αυτοκινήτου
 • 2038 - 15€ για τον προγραμματισμό πρακτικής εξέτασης μηχανής

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • 25 ώρες (45') πρακτικά μαθήματα Αυτοκινήτου
 • 12 ώρες (45') πρακτικά μαθήματα Μηχανής
 • 21 ώρες (45') θεωρητικά μαθήματα ΚΟΚ
 • 10 ώρες (45') θεωρητικά μαθήματα ΜΗΧ/ΙΑ

Παρατηρήσεις  

Στους γιατρούς θα χρειαστείτε τον ΑΜΚΑ σας.
Εάν δεν έχετε ΑΜΚΑ, χρειάζονται οι παρακάτω εξετάσεις:
 • Αίματος
 • Ουρίας, Ζακχάρου
 • Καρδιογράφημα
 • Άκτινογραφία θώρακος

Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά ιατρών, όταν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης.

Προϋποθέσεις  

Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή εκτός Ε.Ε., η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες τουλάχιστον, πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φοιτητής πρέπει να διαμένει αποδεδειγμένα τουλάχιστον τρία (3) χρόνια στην χώρα μας πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα. Αυτό αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης από σχολείο μέσης εκπαίδευσης (Λύκειο) ή φωτοαντίγραφου προηγούμενων αδειών παραμονής ή οποιαδήποτε επίσημου έγγραφου που να αποδεικνύεται η παραμονή του ενδιαφερόμενου επί τριετία πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης της Ε.Ε. απαιτείται απόδειξη της σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας επί διαστήματος έξι (6) μηνών τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά κατά το τελευταίο 12μήνο.

ΤΕΣΤ Θεωρητικών Εξετάσεων

ΒΙΒΛΙΑ θεωρητικής εκπαίδευσης