Β' Ερασιτεχνικό

ΓIA ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥ:

 • 1) Να έχει κλείσει τα 25 έτη.
 • 2) Να έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης τουλάχιστον κατηγορίας Β πάνω από πέντε (5) έτη.
 • 3) Να έχει την άδεια οδήγησης σε ισχύ, την οποία φέρει μαζί του.
 • Η οδήγηση με συνοδό είναι υποχρεωτική έως και την ηλικία των 18 ετών
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει δίπλωμα μηχανής

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου οδηγού (επικυρωμένη μέσω TAXIS ή ΚΕΠ)
   1. Ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα
   2. Ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους Ε.Ε.
   3. Α.Φ.Μ. (προσωπικό)
  2. Αίτηση εκτύπωσης (επικυρωμένη μέσω TAXIS ή ΚΕΠ)
  3. 2 Έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  4. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριου και άδειας παραμονής(σε ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες)
  5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΦΜ και 2 Υπεύθυνες Δηλώσεις γονέων (Επικυρωμένες μέσω TAXIS ή ΚΕΠ) Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ανήλικος.
  6. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο,
  7. e-paravola από TAXIS με κωδικούς:
  • 20 - 60€ Αρχικής χορήγησης
  • 32 - 48€ (30€+18€) Ενοποιημένο αρχικής χορήγησης
  • 2037 - 15€ για τον προγραμματισμό θεωρητικών εξετάσεων
  • 2038 - 15€ για τον προγραμματισμό πρακτικών εξετάσεων

  ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • 25 Ώρες (45') πρακτικά μαθήματα
  • 21 Ώρες (45') θεωρητικά μαθήματα

  Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει δίπλωμα μηχανής

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση (επικυρωμένη μέσω TAXIS ή ΚΕΠ)
   1. Ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα
   2. Ότι δεν κατέχει άλλη άδεια αδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους Ε.Ε.
   3. Α.Φ.Μ. (προσωπικό)
  2. Αίτηση εκτύπωσης (επικυρωμένη μέσω TAXIS ή ΚΕΠ)
  3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριου και άδειας παραμονής
  4. Φωτοτυπία διπλώματος
  5. 2 Έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΦΜ και 2 Υπεύθυνες Δηλώσεις γονέων (Επικυρωμένες μέσω TAXIS ή ΚΕΠ) Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ανήλικος.
  7. e-paravola από TAXIS με κωδικούς:
  • 33 - 57,02€ (30€+18€) Ενοποιημένο επέκτασης.
  • 2038 - 15€ για τον προγραμματισμό πρακτικής εξέτασης.

  ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • 18 Ώρες (45') πρακτικά μαθήματα

  Παρατηρήσεις  

  Στους γιατρούς θα χρειαστείτε τον ΑΜΚΑ σας μόνο.
  Εάν δεν έχετε βιβλιάριο υγείας, χρειάζονται οι παρακάτω εξετάσεις:
  • Αίματος
  • Ουρίας, Σακχάρου
  • Καρδιογράφημα
  • Άκτινογραφία θώρακος

  Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά ιατρών, όταν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης.

  Δικαίωμα οδήγησης για:
  • Αυτοκίνητo μάζας έως 3.500 kg και έως 8 θέσεων εκτός του οδηγού. Επιτρέπεται ο συνδυασμός του, με ρυμουλκούμενο μάζας έως 750 kg
  • Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας Β με ρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει τα 750 kg και υπό την προϋπόθεση ότι η μάζα του συνδυασμού αυτού δεν υπερβαίνει τα 3.500 kg
  • Τετράκυκλο, εκτός του ελαφρού τετρακύκλου, μάζας κενού οχήματος έως 400 kg (ή 550 kg στη περίπτωση οχήματος για τη μεταφορά εμπορευμάτων) μη συμπεριλαμβανομένης της μάζας των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων και του οποίου η μέγιστη ισχύς του κινητήρα δεν υπερβαίνει τα 15 kW

  Προϋποθέσεις  

  Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του.
  Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή εκτός Ε.Ε., η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί ή ανανεωθεί τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φοιτητής απαιτείται απόδειξη της σπουδαστικής του ιδιότητας για διάστημα έξι (6) μηνών τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο. Αυτό αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης από τη σχολή φοίτησης ή φωτοαντίγραφου προηγούμενων αδειών παραμονής.