ΜΟΤΟ AM,Α1 (Αυτόματο-Παπί)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A1: Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσικλέτα κυλινδρισμού έως 125cc, με ισχύς 11kW και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg.Ελάχιστο όριο ηλικίας 18ο έτος. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΜ: Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσικλέτα μέγιστης ταχύτητας 45km/h και κυλινδρισμού έως 50cc ή με ισχύ έως 4kW. Ελάχιστο όριο ηλικίας 16ο έτος.

Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει δίπλωμα αυτοκινήτου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση (επικυρωμένη μέσω TAXIS ή ΚΕΠ)
  1. Ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα
  2. Ότι δεν κατέχει άλλη άδεια αδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους Ε.Ε.
  3. Α.Φ.Μ. (προσωπικό)
 2. Αίτηση εκτύπωσης (επικυρωμένη μέσω TAXIS ή ΚΕΠ)
 3. 2 Έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 4. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριου και άδεια παραμονής (σε ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες)
 5. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο
 6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΦΜ και 2 Υπεύθυνες Δηλώσεις Γονέων (επικυρωμένες μέσω TAXIS ή ΚΕΠ) εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ανήλικος.
 7. e-paravola με κωδικούς:
 • 20 - 60€ Αρχικής χορήγησης ερασιτεχνικού
 • 32 - 48€(30€+18€) Ενοποιημένο-Αρχικής χορήγησης ερασιτεχνικού
 • 2037 - 15€ για τον προγραμματισμό της θεωρητικής εξέτασης(ΚΟΚ+ΔΙΚ.)
 • 2038 - 15€ για τον προγραμματισμό της πρακτικής εξέτασης

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • 14 Ώρες (45') πρακτικά μαθήματα στο δίκυκλο
 • 21 Ώρες (45') θεωρητικά μαθήματα (ΚΟΚ)
 • 10 Ώρες (45') θεωρητικά μαθήματα (Βιβλίο μηχανής)

Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει δίπλωμα αυτοκινήτου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση (επικυρωμένη μέσω TAXIS ή ΚΕΠ)
  1. Ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα
  2. Ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους Ε.Ε.
  3. Α.Φ.Μ. (προσωπικό)
 2. Αίτηση εκτύπωσης (επικυρωμένη μέσω TAXIS ή ΚΕΠ)
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριου και άδεια παραμονής (σε ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες)
 4. Φωτοτυπία διπλώματος (και τις δύο όψεις)
 5. 2 Έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 6. e-paravola με κωδικούς:
 • 33 - 57€(30€+27,02€) Ενοποιημένο επέκτασης ερασιτεχνικού
 • 2038 - 15€ για τον προγραμματισμό πρακτικής εξέτασης.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • 12 Ώρες (45') πρακτικά μαθήματα στο δίκυκλο
 • 10 Ώρες (45') θεωρητικά μαθήματα (Βιβλίο μηχανής)

Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει δίπλωμα ΜΟΤΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. 2 Έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 2. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση (επικυρωμένη μέσω TAXIS ή ΚΕΠ)
  1. Ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα
  2. Ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους Ε.Ε.
  3. Α.Φ.Μ. (προσωπικό)
 3. Αίτηση εκτύπωσης (επικυρωμένη μέσω TAXIS ή ΚΕΠ)
 4. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριου και άδεια παραμονής (σε ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες)
 5. Φωτοτυπία διπλώματος (και τις δύο όψεις)
 • 33 - 57€(30€+27,02€) Ενοποιημένο επέκτασης ερασιτεχνικού
 • 2038 - 15€ για τον προγραμματισμό πρακτικής εξέτασης.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 • 7 ώρες (45') πρακτικά μαθήματα στο δίκυκλο

Παρατηρήσεις  

Στους γιατρούς θα χρειαστείτε μόνο τον ΑΜΚΑ σας.
Εάν δεν έχετε AMKA, χρειάζονται οι παρακάτω εξετάσεις:
 • Αίματος
 • Ουρίας, Ζακχάρου
 • Καρδιογράφημα
 • Άκτινογραφία θώρακος

Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά ιατρών, όταν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης.

Προϋποθέσεις  

Για την κατηγορία ΑΜ Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του. Ενώ, για την κατηγορία Α1 θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή εκτός Ε.Ε., η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 6 μήνες, πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φοιτητής πρέπει να διαμένει αποδεδειγμένα τουλάχιστον τρία (3) χρόνια στην χώρα μας πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα. Αυτό αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης από σχολείο μέσης εκπαίδευσης (Λύκειο) ή φωτοαντίγραφου προηγούμενων αδειών παραμονής ή οποιαδήποτε επίσημου έγγραφου που να αποδεικνύεται η παραμονή του ενδιαφερόμενου επί τριετία πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης της Ε.Ε. απαιτείται απόδειξη της σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας επί διαστήματος έξι (6) μηνών τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά κατά το τελευταίο 12μήνο.

ΤΕΣΤ Θεωρητικών Εξετάσεων

ΒΙΒΛΙΑ θεωρητικής εκπαίδευσης