ΜΟΤΟ Α1 (Αυτόματο-Παπί)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A1: Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσικλέτα κυλινδρισμού έως 125cc, με ισχύς 11kW και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg.Ελάχιστο όριο ηλικίας 18ο έτος. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΜ: Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσικλέτα μέγιστης ταχύτητας 45km/h και κυλινδρισμού έως 50cc ή με ισχύ έως 4kW. Ελάχιστο όριο ηλικίας 16ο έτος.

Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει δίπλωμα αυτοκινήτου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση
    1. Ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα
    2. Ότι δεν κατέχει άλλη άδεια αδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους Ε.Ε.
    3. Α.Φ.Μ. (προσωπικό)
  2. Αίτηση εκτύπωσης
  3. 4 Έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  4. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριου και άδεια παραμονής
  5. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
  • e-παράβολο των 50€ .
  • e-παράβολο των 30€ .
  • e-παράβολο των 18€.
  • e-παράβολο των 10€ για τον προγραμματισμό της θεωρητικής εξέτασης(ΚΟΚ+ΜΗΧ/ΓΙΑ).
  • e-παράβολο των 10€ για τον προγραμματισμό της πρακτικής εξέτασης.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • 14 Ώρες πρακτικά μαθήματα στο δίκυκλο
  • 21 Ώρες θεωρητικά μαθήματα (ΚΟΚ)
  • 10 Ώρες θεωρητικά μαθήματα (Βιβλίο μηχανής)

Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει δίπλωμα αυτοκινήτου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση
    1. Ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα
    2. Ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους Ε.Ε.
    3. Α.Φ.Μ. (προσωπικό)
  2. Αίτηση εκτύπωσης
  3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριου και άδεια παραμονής
  4. Φωτοτυπία διπλώματος
  5. 2 Έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  • e-παράβολο των 30€.
  • e-παράβολο των 27,02€.
  • e-παράβολο των 10€ για κάθε προγραμματισμό εξέτασης.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • 12 Ώρες πρακτικά μαθήματα στο δίκυκλο
  • 10 Ώρες θεωρητικά μαθήματα (Βιβλίο μηχανής)

Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει δίπλωμα ΜΟΤΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. 2 Έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  2. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση
    1. Ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα
    2. Ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους Ε.Ε.
    3. Α.Φ.Μ. (προσωπικό)
  3. Αίτηση εκτύπωσης
  4. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριου και άδεια παραμονής
  5. Φωτοτυπία διπλώματος
  • e-παράβολο των 30€.
  • e-παράβολο των 27.02€ .
  • e-παράβολο των 10 ευρώ για τον προγραμματισμό της πρακτικής εξέτασης .

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • 7 Πρακτικά μαθήματα στο δίκυκλο

Παρατηρήσεις  

Στους γιατρούς θα χρειαστείτε το βιβλιάριο υγείας σας, 2 φωτογραφίες και αμοιβή ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το δημόσιο γιατρών.
Εάν δεν έχετε βιβλιάριο υγείας, χρειάζονται οι παρακάτω εξετάσεις:
  • Αίματος
  • Ουρίας, Ζακχάρου
  • Καρδιογράφημα
  • Άκτινογραφία θώρακος

Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά ιατρών, όταν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης.

Προϋποθέσεις  

Κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του για την κατηγορία ΑΜ.Ενώ, για την κατηγορία Α1 θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φοιτητής πρέπει να διαμένει αποδεδειγμένα τουλάχιστον τρία (3) χρόνια στην χώρα μας πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα. Αυτό αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης από σχολείο μέσης εκπαίδευσης (Λύκειο) ή φωτοαντίγραφου προηγούμενων αδειών παραμονής ή οποιαδήποτε επίσημου έγγραφου που να αποδεικνύεται η παραμονή του ενδιαφερόμενου επί τριετία πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης της Ε.Ε. απαιτείται απόδειξη της σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας επί διαστήματος έξι (6) μηνών τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά κατά το τελευταίο 12μήνο.

ΤΕΣΤ Θεωρητικών Εξετάσεων

ΒΙΒΛΙΑ θεωρητικής εκπαίδευσης