Μετατροπή άδειας οδήγησης από Ελβετία

Μετατροπή ξένης άδειας οδήγησης που εκδόθηκε στην Ελβετία σε Ελληνική.

Μετατροπή Ελβετίκής άδειας οδήγησης σε Ελληνική

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση
  1. Ότι εισήλθε στην Ελλάδα προ 12μήνου τουλάχιστον και παρέμεινε επί ελληνικού εδάφους τρείς συνεχείς μήνες τουλάχιστον, κατά το 12μηνο αυτό.
  2. Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του.
  3. Ότι η ελβετική άδεια που κατέχει εξακολουθεί να ισχύει (εφόσον αυτή δεν προκύπτει από το κείμενο της μεταφρασμένης άδειας)
  4. Α.Φ.Μ. (προσωπικό)
 2. 2 Φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριου και άδεια παραμονής
 4. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
 5. Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών παραδίδεται η ελβετική άδεια οδήγησης.
 6. Αποδεικτικό ΔΟΥ για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμου υπέρ τρίτων, όπως ισχύουν κάθε φορά για κάθε κατηγορία.
 7. Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμου υπέρ τρίτων, όπως ισχύουν κάθε φορά για κάθε κατηγορία.
 8. Μετάφραση της ξένης άδειας οδήγησης από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (Αρίωνος 10 - Ψυρρή ) ή από δικηγόρο.
 9. Αίτηση εκτύπωσης
 • Παράβολο των 30€ από την εφορία .

Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, φθοράς ή αλλοίωσης της Ελβετικής άδειας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση
  1. Ότι εισήλθε στην Ελλάδα προ 12μήνου τουλάχιστον και παρέμεινε επί ελληνικού εδάφους τρείς συνεχείς μήνες τουλάχιστον, κατά το 12μηνο αυτό.
  2. Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του.
  3. Ότι η ελβετική άδεια που κατέχει εξακολουθεί να ισχύει (εφόσον αυτή δεν προκύπτει από το κείμενο της μεταφρασμένης άδειας)
  4. Α.Φ.Μ. (προσωπικό)
 2. 2 Φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριου και άδεια παραμονής
 4. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
 5. Επίσημο έγγραφο της αρμόδιας ελβετικής αρχής, στο οποίο θα περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας του κατόχου της και θα βεβαιώνεται ότι η άδεια είναι σε ισχύ και δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του ελβετικού κράτους λόγω οποιαδήποτε αιτίας.
  Το έγγραφο αυτό θα περιέρχεται στην υπηρεσία μας, αποκλειστικά με αλληλογραφία των οικείων προξενικών αρχών με μέριμνα του ενδιαφερομένου, ενώ θα συνοδεύεται επίσης με μέριμνα του ενδιαφερομένου, από επίσημη μετάφραση του από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο ή από τον Πρόξενο της Ελβετίας στην Ελλάδα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση απαιτείται επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του Προξένου από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
 6. Αποδεικτικό ΔΟΥ για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμου υπέρ τρίτων, όπως ισχύουν κάθε φορά για κάθε κατηγορία.
 7. Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη πάγιου τέλους χαρτοσήμου υπέρ τρίτων, όπως ισχύουν κάθε φορά για κάθε κατηγορία.
 8. Μετάφραση της ξένης άδειας οδήγησης από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (Αρίωνος 10 - Ψυρρή ) ή από δικηγόρο.
 9. Αίτηση εκτύπωσης
 • Παράβολο των 30€ από την εφορία.
 • Παράβολο των 30€ από την εφορία.
 • Παράβολο από την εφορία των 30€.

Παρατηρήσεις  

Στους γιατρούς θα χρειαστείτε το βιβλιάριο υγείας σας και 2 φωτογραφίες.
Εάν δεν έχετε βιβλιάριο υγείας, χρειάζονται οι παρακάτω εξετάσεις:
 • Αίματος
 • Ουρίας, Ζακχάρου
 • Καρδιογράφημα
 • Άκτινογραφία θώρακος
Η ξένη άδεια οδήγησης επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή της χώρας έκδοσης με μέριμνα της οικείας Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών.

Προϋποθέσεις  

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φοιτητής πρέπει να διαμένει αποδεδειγμένα τουλάχιστον τρία (3) χρόνια στην χώρα μας πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα. Αυτό αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης από σχολείο μέσης εκπαίδευσης (Λύκειο) ή φωτοαντίγραφου προηγούμενων αδειών παραμονής ή οποιαδήποτε επίσημου έγγραφου που να αποδεικνύεται η παραμονή του ενδιαφερόμενου επί τριετία πριν αποκτήσει την σπουδαστική του ιδιότητα. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης της Ε.Ε. απαιτείται απόδειξη της σπουδαστικής ή μαθητικής ιδιότητας επί διαστήματος έξι (6) μηνών τουλάχιστον στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά κατά το τελευταίο 12μήνο.
Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο (αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης) να είναι επικυρωμένο.