Μετατροπή Επαγγελματικής Άδειας Οδήγησης σε ερασιτεχνική

Μετατροπή Άδειας Οδήγησης απο Επαγγελματικής σε Ερασιτεχνική.

Μετατροπή Επαγγελματικής Άδειας Οδήγησης σε ερασιτεχνική

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση
  1. Ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα
  2. Ότι δεν κατέχει άλλη άδεια αδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους Ε.Ε.
  3. Ότι δεν έχει υποβάλει δικαιολογητικά σε άλλη υπηρεσία
  4. Α.Φ.Μ. (προσωπικό)
 2. 2 Φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριου
 4. Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών παραδίδεται η παλαιά άδεια οδήγησης.
 5. Αν υπάρχει και άλλη άδεια οδήγησης κατατίθεται μαζί, για να εκδοθεί μία καινούργια ενιαία.
 6. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης.
 7. Αίτηση εκτύπωσης
 • Παράβολο των 30€ από την Εφορία.
 • Παράβολο 18€ από την ΔΟΥ.
 • Εάν η άδεια είναι φθαρμένη απαιτείται παράβολο 9,02€ από την ΔΟΥ

Για επαγγελματική άδεια οδήγησης που δεν ισχύει

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση
  1. Ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα
  2. Ότι δεν κατέχει άλλη άδεια αδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους Ε.Ε.
  3. Ότι δεν έχει υποβάλει δικαιολογητικά σε άλλη υπηρεσία
  4. Α.Φ.Μ. (προσωπικό)
 2. 2 Φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριου
 4. Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών παραδίδεται η παλαιά άδεια οδήγησης.
 5. Αν υπάρχει και άλλη άδεια οδήγησης κατατίθεται μαζί, για να εκδοθεί μία καινούργια ενιαία.
 6. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης.
 7. Αίτηση εκτύπωσης
 8. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
 • Παράβολο από την εφορία 50€.
 • Παράβολο των 30€ από την εφορία.
 • Παράβολο 18€ από την ΔΟΥ.
 • Εάν η άδεια είναι φθαρμένη απαιτείται παράβολο 9,02€ από την ΔΟΥ

Παρατηρήσεις  

Στους γιατρούς θα χρειαστείτε το βιβλιάριο υγείας σας και 2 φωτογραφίες .
Εάν δεν έχετε βιβλιάριο υγείας, χρειάζονται οι παρακάτω εξετάσεις:
 • Αίματος
 • Ουρίας, Ζακχάρου
 • Καρδιογράφημα
 • Άκτινογραφία θώρακος

Προϋποθέσεις  

Εάν η άδεια οδήγησης έχει κατατεθεί για σύνταξη στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα αντί της άδειας, υποβάλλεται βεβαίωση του παραπάνω ασφαλιστικού φορέα και φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης και δεν απαιτείται καταβολής κανενός παραβόλου, πλην αυτού για την αίτηση εκτύπωσης (δηλαδή των 30€ από την Εθνική Τράπεζα).
Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της Υπεύθυνης Δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο (αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης) να είναι επικυρωμένο.